מהדורה עדכנית ליום  14.4.19

לצרכי נוחיות מנוסח תקנון זה בלשון זכר, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע

המועדון:

” הוט – מועדון צרכנות – הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל בע”מ ” (להלן: “החברה”) הינה חברה בע”מ שהוקמה בשנת 1996 על-ידי עמותת הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, במטרה, בין היתר, להפעיל מועדון צרכנות (להלן: “מועדון הוט” או “המועדון”) ובאמצעותו לתת שירותי צרכנות ורווחה להנדסאים וטכנאים בישראל. על מנת להגדיל את כוחו של המועדון, ובהתאם להחלטת הנהלת החברה, יכולים גם– עובדים ו/או עמיתים ו/או חברים בגופים נוספים להצטרף כחברים למועדון,

החברות במועדון:

החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

כחבר המועדון ייחשב מי שביקש להצטרף כחבר למועדון, חתם על טופס הצטרפות ונמצא כי הוא עונה על תנאי הזכאות להצטרף למועדון . חבר המועדון יהיה זכאי לכך שיונפק לו כרטיס אשראי תקף מטעם חברת אשראי עימה קשור המועדון בהסכם, עליו מוטבע סמל המועדון עם “שיוך המועדון” שיקנה הטבות בבתי עסק עימם קשור המועדון בהסכם..

הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית להחליט על גביית דמי חבר מחברי המועדון, כולם או חלקם, וכן להחליט על גובה דמי חבר לכל סוג של חברים. הודעה על גביית דמי חבר, תישלח בכתב לחברי המועדון הנוגעים בדבר, לפחות שלושה חודשים בטרם תחל גביית דמי החבר.

הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לחברי מועדון בהתאם לגוף אליו משתייך חבר המועדון ו/או בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע הנהלת החברה.

זכאים להצטרף כחברים למועדון חברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים וכן עובדים ו/או עמיתים ו/או חברים בגופים נוספים על-פי החלטת הנהלת החברה וכן בני/בנות זוגם ו/או ילדיהם של כל מי שזכאי להצטרף כחבר המועדון – בהצגת תעודה/מסמך המעידים על נכונות הפרטים – והכל בהתאם ובכפוף להחלטות הנהלת החברה.

התקנון הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר המועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון . הצטרפות למועדון, משמעה קבלת הוראות התקנון..

החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק חברותו של כל חבר שאינו עומד או שיפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות במועדון ו/או שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון. הודעה בכתב על ההחלטה תישלח לחבר שחברותו הופסקה, כאמור.

חבר המעוניין להפסיק חברותו במועדון, יודיע על כך בכתב למועדון ורישומו כחבר יבוטל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה.

פעילות המועדון:

פעילות המועדון כוללת בין היתר התקשרות עם בתי-עסק במסגרת הסדר הנחה לחברי המועדון (במעמד הקניה או במעמד חיוב החשבון), התקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הצרכנות והרווחה.

אחוז ההנחה וכן עצם קיום ההסדר יכולים להשתנות ו/או להתבטל ללא כל הודעה מוקדמת. ההנחות ניתנות על תשלומים שיקליים בלבד! תשלום דמי ביטול עסקה לא יזכו את חבר המועדון בהנחה בחיוב הנהוגה בבית העסק.

שינויים ו/או ביטולים של הסדרי הנחות יעודכנו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hot.co.il במדור המיועד לכך.

המועדון פועל לרווחת החברים במטרה להשיג הנחות והטבות, ברם מובהר כי הוא אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות או השירות. האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות (כולל הגרלות) היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון הוט , נושאי המשרה של המועדון ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה. כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר החבר. הנחה במעמד חיוב תינתן רק למשלמים בכרטיס האשראי של מועדון הצרכנות הוט:, לספק הנמצא בהסדר הנחה בר תוקף, בכפוף לתנאי ההסדר.  אין כפל מבצעים, הנחות והטבות אלא אם נאמר במפורש אחרת ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.

המחזיק בכרטיס אשראי המשויך למספר מועדונים/גופים לא יזכה לכפל הטבות ו/או הנחות הניתנות למועדונים שונים.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

חבר המועדון ייחשב כמי שמסכים, כי מועדון הוט ו/או גופים אשר עימם קשור המועדון, יפנו אליו על-פי החלטת המועדון, בהצעות ובהטבות לחברי המועדון, כולל דברי פרסומת – באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או Skype ו/או באפליקציית מובייל של המועדון ו/או ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק. חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור.

האמור לעיל אינו מתייחס למודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות מערכות פייסבוק ממומן. ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות שינוי ההגדרות בפייסבוק.

האמור לעיל אינו מתייחס להודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות אפליקציית המובייל של המועדון. ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות הסרת האפליקציה.

 מדיניות הפרטיות-

חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו ששמו ופרטיו, וכן כל מידע שיצטבר בחברת האשראי, במועדון ו/או אצל גורמים עימם קשור המועדון בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו הקשורות בין היתר להנחות ולמבצעים הנוגעים להסכמים שערך המועדון, יועברו למועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

הסכמה להצעות אישיות

חבר מועדון הוט ייחשב כמי שמסכים, כי המועדון ו/או מי מטעמו יפנה אליו בהצעות והטבות אישיות וייחודיות, על-פי מידע שנאסף אודות צרכיי ומאפייני החבר ממאגרים שונים, כולל מרשת האינטרנט. חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות.

 שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת.

הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון, כולן ו/או חלקן, לפי שיקול-דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי התקנון תפורסם באתר האינטרנט של המועדון ובמסגרת פרסומי המועדון הנשלחים בדוא”ל.

ברירת הדין וסמכות שיפוט

תקנון זה יפורש וייבחן בהתאם לדינים החלים במדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לפעילות המועדון, נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.