מהדורה עדכנית ליום  6/6/2018

המועדון:

הוט – מועדון צרכנות – הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל בע”מ ” (להלן: “החברה”) הינה חברה בע”מ שהוקמה בשנת 1996 על-ידי עמותת הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, במטרה, בין היתר, להפעיל מועדון צרכנות (להלן: “מועדון הוט” או “המועדון”) ובאמצעותו לתת שירותי צרכנות ורווחה לחברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים וגופים אחרים, בהתאם להחלטת הנהלת החברה.

החברות במועדון:

החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

כחבר המועדון ייחשב כל מי שמחזיק כדין ובהתאם לתקנון זה כרטיס אשראי תקף מטעם חברת אשראי עימה קשור המועדון בהסכם, עליו מוטבע סמל המועדון או לחילופין, בהעדר סמל המועדון, אישור רשמי בכתב מטעם חברת כרטיסי האשראי, המאשר כי כרטיס האשראי קיבל שיוך “מועדון הוט”.

הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית להחליט על גביית דמי חבר מחברי המועדון, כולם או חלקם, וכן להחליט על גובה דמי חבר לכל סוג של חברים. הודעה על גביית דמי חבר, תישלח בכתב לחברי המועדון הנוגעים בדבר, לפחות שלושה חודשים בטרם תחל גביית דמי החבר.

זכאים להצטרף כחברים למועדון חברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים וכן עובדים ו/או עמיתים ו/או חברים בגופים נוספים על-פי החלטת הנהלת החברה וכן בני/בנות זוגם ו/או ילדיהם של כל מי שזכאי להצטרף כחבר המועדון – בהצגת תעודה/מסמך המעידים על נכונות הפרטים – והכל בהתאם ובכפוף להחלטות הנהלת החברה.

התקנון הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר המועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.

החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק חברותו של כל חבר שאינו עומד או שיפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות במועדון ו/או שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון. הודעה בכתב על ההחלטה תישלח לחבר שחברותו הופסקה, כאמור.

חבר המעונין להפסיק חברותו במועדון, יודיע על כך בכתב למועדון ורישומו כחבר יבוטל בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה.

פעילות המועדון:

פעילות המועדון כוללת בין היתר התקשרות עם בתי-עסק במסגרת הסדר הנחה לחברי המועדון (במעמד הקניה או במעמד חיוב החשבון), התקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הצרכנות והרווחה.

שינויים ו/או ביטולים של הסדרי הנחות יעודכנו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hot.co.il במדור המיועד לכך.

המועדון פועל לרווחת החברים במטרה להשיג הנחות והטבות, ברם אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות או השירות. האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות (כולל הגרלות) היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון הוט ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה. כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר החבר. הנחה בחיוב תינתן רק למשלמים בכרטיס האשראי של מועדון הצרכנות הוט: ישראכרט-הוט ו/או אמריקן אקספרס-הוט, לספק הנמצא בהסדר הנחה בר תוקף, בכפוף לתנאי ההסדר.  אין כפל מבצעים, הנחות והטבות אלא אם נאמר במפורש אחרת ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.

המחזיק בכרטיס אשראי המשויך למספר מועדונים/גופים לא יזכה לכפל הטבות ו/או הנחות הניתנות למועדונים שונים.

חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים, כי כל תביעה ו/או טענה שלו כנגד המועדון ו/או החברה תתברר בהליך של בוררות חובה. הבורר יהיה אחד מהיו”רים במחוזות הסתדרות ההנדסאים והטכנאים. הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי ובדיני הראיות ופסיקתו תחייב את החברה ואת חבר המועדון. הבורר לא יגבה שכר-טרחה כלשהו בגין הבוררות והצדדים לא יחויבו לשאת בהוצאות הבוררות.

חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו ששמו ופרטיו, וכן כל מידע שיצטבר בחברת האשראי, במועדון ו/או אצל גורמים עימם קשור המועדון בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו הקשורות להנחות ומבצעים הנוגעים להסכמים שערך המועדון, יועברו למועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

חבר המועדון ייחשב כמי שמסכים, כי מועדון הוט ו/או גופים אשר עימם קשור המועדון, יפנו אליו על-פי החלטת המועדון, בהצעות והטבות ייחודיות לחברי המועדון, כולל דברי פרסומת – באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או Skype ו/או באפליקציית מובייל של המועדון ו/או ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק. חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה.

האמור לעיל אינו מתייחס למודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות מערכות פייסבוק ממומן. ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות שינוי ההגדרות בפייסבוק.

האמור לעיל אינו מתייחס להודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות אפליקציית המובייל של המועדון. ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות הסרת האפליקציה.

הסכמה להצעות אישיות

חבר מועדון הוט ייחשב כמי שמסכים, כי המועדון ו/או מי מטעמו יפנה אליו בהצעות והטבות אישיות וייחודיות, על-פי מידע שנאסף אודות צרכיי ומאפייני החבר ממאגרים שונים, כולל מרשת האינטרנט. חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה.

 הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לחברי מועדון בהתאם לגוף אליו משתייך חבר המועדון ו/או בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע הנהלת החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת.

הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון, כולן ו/או חלקן, לפי שיקול-דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי התקנון יפורסם באתר האינטרנט של המועדון ובמסגרת פרסומי המועדון הנשלחים בדוא”ל.